Snapbooks Bank ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

AS 
AS står for Aksjeselskap og er en organisasjonsform for bedrifter.  

Det er noen fordeler

 • Det er begrenset personlig ansvar, da AS er betegnet som en egen juridisk person. Dette vil si at økonomien til selskapet ikke vil knytte seg til din. Det sies i Aksjeloven at selskapet er selv ansvarlig for sine forpliktelser.  
   
 • Eier(e) har samme rettigheter som andre ansatte, forutsetning at de tar ut lønn. Rettighetene til sykepenger, dagpenger undersykdom/ arbeidsledighet, pensjonssparing, fødselspenger og lignende.  
 • Organisasjonsformen er investeringsvennlig, med tanke på personlig ansvar og praktiske ved det å skaffe investorer. 

Det er også noen ulemper

 • Formaliteter som er blant annet at det må finnes et styre, det må holdes generalforsamling og at det er regnskapsplikt. Dette betyr at det må utarbeides et årsregnskap som består av minst et resultat og balanse og det må gjøres selv om det ikke har vært noe aktivitet i selskapet. 
   
 • Siden det er et skille mellom selskapets økonomi og privatøkonomien så er det ikke mulig å bare ta ut penger til en selv. Utbetalinger må forekomme i form av lønn eller utbytte. 
   
 • Noen vil og se på minimumskravet for aksjekapital som en ulempe, men dette er en sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. 

For å opprette et så kreves det et minimum av aksjekapital på 30 000kr, i tillegg kommer stiftelsesgebyret på 5570kr. Dette er for å stå i foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene.  
Om det er en person som har betalt inn aksjekapitalen så eier denne personen 100% av aksjene. Ofte er flere personer som har betalt inn på aksjekapitalen og da vil eierskapet fordele seg i % etter hvor mye hver enkelt har betalt inn. Personene i AS’et kan ikke ta ut pengene som er tilegnet aksjekapitalen, men selskapet kan bruke pengene opp på f.eks ulike utgifter – men det er ikke til å anbefale. 

Aksjeeierbok 
En av flere formaliteter så krever Aksjeloven at selskapet skal ha en aksjeeiebok. Denne skal inneholde opplysninger om hvem som har eierskapet, aksjonærer skal være registrert med mengden aksjer de eier om med nummer på aksjene.  
Hva den skal inneholde og hvem skal ha tilgang til den? 
I henhold til aksjeloven så er det ikke store krav, men at den skal føres på en betryggende måte. Det ikke noen krav om å ha en fysisk bok, opplysningene kan lagres digitalt. Men det faktiske innholdet må være  

 • Alle aksjonærene oppført alfabetisk etter navn/ bedriftsnavn 
 • Adresse 
 • Fødselsdato /organisasjonsnummer 

Opplysningene må holdes oppdatert hos selskapet og i offentlige registeret, dersom aksjer bytter eiere. 

ENK 
ENK står for enkelpersonforetak, og dette er en av de mest vanlige organisasjonsformene vi har i Norge. Dette er en bedrift som drives av en enkeltperson og disse kalles gjerne for selvstendig næringsdrivende.

Som med et AS er det også fordeler og bakdeler med en ENK, noen av fordelene er 

 • Det er veldig enkel å starte, det er gratis og det trengs ikke stiftelsesdokumenter eller egenkapital.  
   
 • Det er en lettere organisasjonsform å drive da det krever mindre administrasjonsarbeid, og som regel levers ikke årsregnskap. Dette vil og si at det ikke er noe styre eller generalforsamling – eieren bestemmer alltid alt. 
   
 • I motsetning til et AS som er regulert av et eget lovverk så er ikke ENK regulert på samme måte. 

Det er også noen ulemper: 

 • Det er ikke den mest ideelle organisasjonsformen om du har planer om å ha flere ansatte, ønsker å gjøre investeringer eller trenger midler til å bygge opp et varelager eller trenger mengder med utstyr. 
   
 • Siden eier ikke er ansatt i egen bedrift så har du ikke samme trygderettigheter for eksempel rett til sykepenger, dagpenger – i motsetning til AS 
   
 • I et AS kan du redusere skatten ved å ta ut deler å ikke hele overskuddet og la deler av de pengene bli stående i selskapet. Da betales det kun 22% skatt på pengene som står igjen i selskapet. Men i et enkelpersonforetak må det betales høyere sats på hele overskuddet og dette uavhengig av om det tas ut penger eller ikke. De fleste enkelpersonforetakene vil oftes ligge på en skatteprosent mellom 33,4% og 50,6%. 
   
 • Det er ingen juridisk skille mellom din og bedriften sin økonomi. Det vil si at du disponerer pengene fritt, ingen arbeidsgiveravgift, og kjøring av lønn. Men det vil også bety om du tar opp lån til bedriften vil dette også være gjeld registrert i din personlige økonomi. Så risikoen ligger fult og helt hos eier. 

Hva kreves for å opprette et enkelpersonforetak 
Er noen krav som må oppfylles;  

 • Må være over 18 år og ha et norsk personnummer, men er du over 15 år så kan du opprette med tillatelse fra foreldre eller verge. 
   
 • Ha en fysisk postadresse i Norge, det kan ikke være en postboks. 
   
 • Må ha et bedriftsnavn, dette må inneholder etternavnet ditt. 
   
 • Men du må også vite hvilke varer og/ eller tjenester du ønsker å selge. 

Så hvordan starte et enkelpersonforetak, dette kan gjøres ved å registrere seg i Altinn. Her er det et eget skjema med nødvendig informasjon som må fylles inn, og de gir tilbakemelding på når bedriften er opprettet. I tilbakemeldingen vil du også få organisasjonsnummer.