Bok ikon

Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Egenkapital 
Det er den delen av kapitalen som eierne av bedriften har skutt inn selv eller som er opptjent gjennom drift og reinvestert i bedriften. Det kan også regnes ut med bedriftens eiendeler minus gjelden.  

Hvor mye egenkapital som kan ansees som forsvarlig for en bedrift vil være avhengig av ulike faktorer, som hvor store summer det er i omløp og hvor store risikoer som kommer med bedriftens drift.

For å starte et AS så må det forekomme et innskudd på egenkapitalen på minst 30 000 kr. For at aksjeselskapet skal være på et forsvarlig nivå så må ikke aksjekapitalen til bedriften falle på under halvparten. Regnskapsloven forteller at egenkapitalen skal alltid være på et forsvarlig nivå, og om den blir lavere enn det, så er bedriften ansvarlig for å gjøre tiltak for å ordne opp i det.

Eiendeler 
Dette tilsvarer realkapitalen i bedriften. Dette omfatter alt bedriften eier, som gjelder både fysiske ting som kan være bygning, bil og en printer, men også immaterielle ting.

Resultatregnskap 
Dette er en oppstilling til bedriftene som viser inntekter, kostnader og fortjeneste over en bestemt periode. Denne oppstillingen deler opp i driftsinntekter og kostnader, finansinntekter og kostnader. Det er med andre ord en oversiktlig rapport som viser om bedriften går i underskudd eller overskudd, om driften er lønnsomt eller ikke.  Sitter bedriften igjen med et overskudd så kan eierne ta ut utbytte. Resultatregnskapet til en bedrift inngår i det større årsregnskapet.

Balanseregnskap 
Dette viser hvor mye eiendeler, egenkapital og gjeld bedriften har.  
Årsregnskapet som blir innlevert og blir offentliggjort, dette handler om åpenhet i næringslivet. Myndighetene offentliggjør denne informasjonen slik at, f.eks kredittinstitusjoner, kunder, leverandører og konkurrenter, kan vite hvordan den økonomiske situasjonen i bedriften er.

Årsregnskapet
Årsregnskap kan også kalles et finansregnskap. Dette er en bedrifts offentlige regnskap, og for mange selskapsformer i Norge er det lovpålagt, men selve regnskapsføringen er lovpålagt om bedriften er regnskapspliktig. Den viser bedriftens økonomiske utvikling, og hvilken finansiell stilling de er i, og fremlegges ved slutten av hvert kalenderår, og gjelder for det kommende året. Informasjonen i årsregnskapet er mest rettet mot eksterne grupper, som finansielle institusjoner som banker og kreditorer, men også andre eksterne bedrifter og investorer.