Hvordan bruke Snapbooks

Innhold

Det å avskrive betyr å fordele en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder, slik at kostnaden for hver periode tilsvarer verdifallet i perioden.  

For eksempel kan det være en maskin som er kjøpt for 100 000 kr i 2022 og denne skal avskrives over de neste fem årene. På dette spesifikke kjøpet så reduserer overskuddet til bedriften for 2022 men 20 000kr, og tilsvarende de neste fire årene. Dette vil si at bedriften får totalt sett det samme fradraget, men det fordeles over fem år istedenfor ett år. 

For at det skal kunne avskrives må det oppfylles tre krav 

  • Det må brukes i bedriften 
  • Koster over 15 000kr 
  • Har forventet levetid på minst tre år. 

Grunnen til at det gjøres er får å ta høyde for kjøp som er kostbare som og taper seg i verdi over tid, det kan for eksempel være en bil, datautstyr eller et bygg.  

Regnskapsloven har og bestemmelser vedrørende avskrivninger men den sier at avskrivningene skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Det vil si at hver enkel investering bør vurderes individuelt, ofte fordeler man kostprisen på investering med like store beløp over levetiden som er estimert for eiendelen. 

Det er to måter å avskrive på, og de brukes på ulike steder/ måter; 
en lineær avskrivning brukes i regnskapet når eiendeler skal skrives av når eiendeler skal avskrives. Det er også samme summen hver måned eller hvert år. Mens saldoavskrivninger brukes i når det er skattemessig – med andre ord det går på hvor mye bedriften skal betale i skatt. Her settes det av en bestemt prosentandel av den gjenstående saldoen av den bokførte verdien. 

Det er også forskjeller på regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger da disse beregnes ulikt. Ser man på den skattemessige avskrivningen først så er det den som brukes for å beregne skatt i næringsoppgaven (også kalt skattemeldingen). Her har skatteetaten egne satser for avskrivninger https://www.skatteetaten.no/satser/avskrivningssatser/ . Det er viktig å vite at det er kun bokførings pliktige bedrifter som trenger å forholde seg til de skattemessige reglene.  

En regnskapsmessig avskrivning gjøres i selve regnskapet, den påvirker resultatet i årsregnskapet til bedriften. Levetiden for eiendelen er forutsetningen for tidsperioden for avskrivningen.  

Nedskrivninger
Om en eiendel får uforutsett ned i verdi så må det nedskrives. Det vil si at den må nedskrives i regnskapet slik at den bokførte verdien stemmer overens med den virkelige verdien. Regnskapsloven sier at eiendel skal nedskrives når verditapet forventes å være varig. I motsetning til avskrivning som gjøres etter en plan for et forventet verditap fremover i tid, mens nedskrivninger forekommer når det har skjedd noe uforutsett.


Periodisering
Det periodisere betyr å fordele kostnader eller inntekter over en bestemt periode, eller å flytte kostnadene/ inntektene innad i regnskapet slik at de havner i riktig periode/måned. Periodisering er ikke en type inntekt eller en utgift, men en måte å organisere dem på.


Hvorfor periodiserer man?
Det er for å gi et mer riktig bilde over regnskapet som mulig. For eksempel kan det være at bedriften hadde en stor utgift i desember og den blir bokført måneden etter, så vil det gi et bilde av at desember var en bedre måned enn januar, som igjen påvirker årsregnskapet for det foregående året.